چاپ کردن این صفحه

انواع پلاریمتر

مشاهده انواع پلاریمتر

 

Schmidt  آلمان فعالیت نوری میزان توانایی یک ماده در چرخش نور قطبیده مسطح می‌باشد.  پلاریمتر برای اندازه گیری زاویه ی چرخش ایجاد شده توسط نور پلاریزه ی عبوری از میان یک ماده ی فعال از نظر نوری ، استفاده می شود. مقداری که بواسطه آن نور چرخش پیدا می کند با نام زاویه ی چرخش شناخته می شود با پلاریمتر اندازه گیری می شود.